O nas

zespół okialu i biblioteki publicznej w Bisztynku

 

Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Bisztynek.

Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku prowadzi wielokierunkową działalność rozwijającą i zaspokajającą potrzeby kulturalne mieszkańców, upowszechniającą i promującą kulturę, w tym lokalną w kraju i zagranicą, oraz stymuluje aktywności społeczności lokalnej
i komunikacji społecznej.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

-organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych

-wspieranie, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki

-gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury

-tworzenie warunków do rozwoju twórczości, folkloru, rękodzieła ludowego, artystycznego i pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego oraz grup środowiskowych i obywatelskich

-nawiązywanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych

-współpraca kulturalna  z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi

-koordynacja działalności na terenie gminy i miasta w zakresie organizacji imprez kulturalnych i środowiskowych

-działalność metodyczna polegająca na wypracowaniu innowacyjnych form i metod pracy społeczno- kulturalnej w środowisku lokalnym

-promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną

-współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańców
w zakresie zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny

Nasz Zespół:

Dyrektor:

Paweł Wołoch 

Finanse: Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej i Biblioteka Publiczna:

Anna Podolecka-główna księgowa

Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej

Pracownicy merytoryczni:

Joanna Drozdowska-animator kultury

Krystyna Kosmala-instruktor ds. organizacji imprez

Marcin Dadura- akustyk

Dział gospodarczy:

Ryszard Wojtusik-konserwator

Filia:

Świetlica środowiskowa w Sątopach Sam.

Ewa Matela- Arodź- animator społeczno- kulturalny

Biblioteka Publiczna w Bisztynku:

Justyna Lenart- bibliotekarka

Małgorzata Drozdowska-bibliotekarka

filie:

Sątopy Samulewo- Marlena Belka-bibliotekarka

Wozławki- Jolanta Bruj-mł.bibliotekarka

Prosity- Elżbieta Biazik- mł.bibliotekarka

Muzyka – Paweł Ademajtis 

Taniec z Ogniem – Karol Lenart 

nasz zespół

Paweł Wołoch - dyrektor

Dyplomowany menadżer kultury i sztuki, koordynator projektów z zakresu aktywizacji oraz edukacji kulturalnej. Animator społeczny, animator kultury. Pedagog, wychowawca i lider grup młodzieżowych, coach grup młodzieżowych, kierownik wymian młodzieżowych. Organizator wielu imprez kulturalnych oraz animacyjnych. Uczestnik szkolenia z zakresu pozyskiwania środków Fundacji menadzerkultury.pl.

Anna Podolecka

Główna Księgowa

Krystyna Kosmala

Instruktor d/s organizacji imprez, instruktor teatralny.

Marcin Dadura

Akustyk, specjalista d/s obsługi urządzeń audiowizualnych, rytmista, montażysta.

Jolanta Bruj

młodszy Bibliotekarz - filia Biblioteki Publicznej w Wozławkach

Małgorzata Drozdowska

Bibliotekarz, twórczyni rękodzieła artystycznego oraz ceramiki

Justyna Lenart

Bibliotekarz, autorka wielu spotkań z pisarzami, koordynator projektów promocji czytelnictwa

Joanna Drozdowska-Kincel

Animator lokalny, koordynator projektów oraz współpracy międzynarodowej

Ewa Malela-Arodź

Animator środowiskowy, pracownik świetlicy środowiskowej w Stopach-Samulewie, koordynator wolontariatu

Marlena Belka

Bibliotekarz, pracownik Filii Biblioteki Publicznej w Stopach-Samulewie