Aktualności

Ogłoszenie o naborze partnera

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru:

 Działanie 6.5 Edukacja przez całe życie

programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur  2021-2027

o nr FEWM.06.05-IZ.00-001/23

Zgodnie z art.39  Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku, ul. Ogrodowa 2, 11-230 Bisztynek, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach, Działanie 6.5 Edukacja przez całe życie

 1. Cel projektu:  

Wsparcia realizacji uczenia się przez całe  życie  społecznych na terenie Gminy Bisztynek

Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie. 

 1. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera: 

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Bisztynek przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 1. Typy działań przewidziane do realizacji

szkolenia/ kursy z zakresu rozwijania umiejętności/ kompetencji podstawowych, zwłaszcza umiejętności cyfrowych dla osób o niskich umiejętnościach i kompetencjach, w tym cyfrowych (szkolenia poza BUR, umożliwiające wdrażanie Upskilling pathways).

 1. Wymagania wobec partnera:
 1. Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
 2. Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów szkoleniowych z zakresu umiejętności podstawowych 
 3. Partner musi posiadać potencjał finansowy do realizacji projektu. Obrót partnera za poprzedni zamknięty rok obrotowy nie może być niższy niż, wartość wydatków leżących po stronie partnera w ramach projektu w ciągu roku. 
 • Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria: 
 1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
 2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, max 4 pkt
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt
 • Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
 1. Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe), 
 2. Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera; 
 3. Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług opiekuńczych  
 • Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
 1. być sporządzone w języku polskim; 
 2. zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących; 
 3. zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-yprywatnych, ani wobec innych podmiotów; 
 4. zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i merytorycznego) do realizacji proponowanych działań, 
 5. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w Programie Fundusze Europejskie dla  Warmii i Mazur 2021-2027 wraz z załącznikami
 6. zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 7. że wobec podmiotu nie orzeczono zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie art. 12 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 9 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 
 8. otrzymania wsparcia wynikającego z nałożonych sankcji związanych z przeciwdziałaniem wspieraniu agresji na Ukrainę 
 9. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS
 10. nie zalega z opłacaniem podatków 
 • Termin i tryb rozpatrzenia ofert: 
 1. Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru przez Dyrektora Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku
  1. Na podstawie decyzji Dyrektora Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku dokona się wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska. Od decyzji Dyrektora Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku nie przysługuje odwołanie.
  1. Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w konkursie.
 1. Sposób i termin składania ofert: 
 1. Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:  Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku, ul. Ogrodowa 2, 11-230 Bisztynek z  dopiskiem: „Nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla działania 6.5”
  1. Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 3.08.2023 . 

Informacje: kontakt@okial.pl

Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.  

Bisztynek,  dnia 13.07.2023                 

Dodaj komentarz